Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quả báo ăn lúa mạch nuôi ngựa Khổng lão phu tử ở nước Trần hĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI QUẢ BÁO ĂN LÚA MẠCH NUÔI NGỰA. KHỔNG LÃO PHU TỬ Ở NƯỚC TRẦN HẾT LƯƠNG THỰC. THÁNH HIỀN HỌ CŨNG PHẢI ĐỀN TRẢ. NGHIỆP BÁO ĐỜI TRƯỚC NÀY VẨN HIỆN RA, ĐÂY CŨNG LÀ NÓI CHO CHÚNG TA BIẾT, NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO KHÔNG HỀ SAI CHẠY. KHÔNG NÊN QUAY LƯNG VỚI NHÂN QUẢ, KHÔNG THỂ CHẠY THOÁT ĐƯỢC VỚI NHÂN QUẢ.
“Nhi thiện ngôn úy dụ”. Thiện ngôn này là phương tiện thiện xảo, ngôn ngữ của trí tuệ thần thông. Đến an ủi quí vị, hiểu rõ quí vị.
“Sử sanh thân ái chi tâm”. Quí vị đối với thầy giáo chân thành cung kính, tự nhiên sẽ sanh ra tâm tôn sư trọng đạo.
“Y phụ ngã thọ đạo”, quí vị sẽ không rời bỏ họ, nhất định muốn cùng họ học tập, quí vị bị cảm động bởi họ. Thầy giáo đối với học sinh, học sinh thì nhiều, đối với mỗi học sinh, chừng mực đều không giống nhau. Vì sao vậy? Vì căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Phật độ chúng sanh không phải một đời, nhiều đời nhiều kiếp ! Biết quí vị đời này có thể thành tựu, thì đối với quí vị quan tâm nhiều hơn một chút, vì quí vị vẫn còn nghiệp chướng, bản thân quí vị không thể kiên định tín tâm, nghiệp chướng chưa tiêu hết, chưa tiêu hết sẽ thế nào? Thì cần phải đền trả, không thể không đền trả. Tín tâm kiên định sẽ như thế nào? Tín tâm kiên định, có thể khiến khoản nợ tạm thời dừng lại, quí vị đến thế giới cực lạc làm Phật rồi, quay lại trả tiếp, đây là cao minh.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quả báo ăn lúa mạch nuôi ngựa. Khổng lão phu tử ở nước Trần hết lương thực. Thánh hiền họ cũng phải đền trả. Nghiệp báo đời trước này vẫn hiện ra, đây cũng là nói cho chúng ta biết, nhân quả nghiệp báo không hề sai chạy. Không nên quay lưng lại với nhân quả, không ai có thể chạy thoát được nhân quả báo ứng. Thành Phật rồi cũng không thể, thiếu nợ người khác vẫn cần phải đền trả. Sau khi hiểu được rõ ràng những đạo lý này, tâm con người liền an định, tùy duyên sống qua ngày. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tâm chấp chặt đều dứt mất. Tâm định rồi.
Đoạn này nói nương tựa Phật học đạo, không phải một thủ đoạn, nếu quí vị cho rằng đây là một thủ đoạn, đó là sai. Phật Bồ tát trước giờ không giở thủ đoạn, là tự nhiên, là chiêu cảm của trí tuệ đức hạnh.
Người khác không phục ta, là do trí tuệ đức hạnh của ta không đủ, đây là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, tập khí nghiệp chướng của họ quá nặng, không có phước đức lớn như vậy. Nương tựa vào bậc thiện tri thức cần phải có phước báo! Trong kinh nói: “không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên”. Chúng ta gần gũi một vị thiện tri thức, cũng là thiện căn phước đức nhân duyên, ba cái đều đầy đủ. Nhân duyên là người giới thiệu, chúng ta cùng với thiện tri thức quen biết, nguyên nhân nào quen biết? Đây là nhân duyên. Sau khi quen biết, then chốt ở chỗ thiện căn phước đức của quí vị.
Thiện căn là gì? Tín. Ta đối với họ không hoài nghi, ta tín ngưỡng họ, ta bằng lòng theo họ học tập.
Phước đức là gì? Đối với họ cung kính, tôn kính. Kính là phước đức, phụng sự sư trưởng là kính, có tâm hiếu thuận, có tâm cung kính. Thầy giáo dạy quí vị, quí vị thật sự có thể hiểu được, có thể đạt được, quí vị tràn đầy pháp hỷ. Giống như trong kinh nói: “phiền não nhẹ, trí huệ lớn ”. Sao ta có thể không vui được! Tất cả những việc vui sướng ở thế gian, quí vị có thể bỏ sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì niềm vui này so với niềm vui kia lớn hơn. Đúng như lời người xưa nói: “thế vị sao đậm bằng pháp vị”. Vị của thế gian không thể sánh với vị của pháp. Hơn nữa vị thế gian này, đó là tham luyến năm dục sáu trần, bên trong có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, quả báo không thể tưởng tượng được. Bên trong vị của pháp, không có tác dụng phụ. Vui vô cùng, không có lúc dừng. Vấn đề ở chỗ nào? Bây giờ ta chưa thưởng thức được, không sai, ta chưa thưởng thức được. Vì sao ta chưa thưởng thức được? Vì hai chữ “hiếu kính” này ta chưa làm được. Nếu như có đủ điều kiện của hai chữ này, thì ta có thể thưởng thức được. Đây chính là điều đại sư Ấn Quang nói, đối với thầy giáo có một phần thành kính, là ta đạt được một phần lợi ích.

Xem thêm  Con Mực còn nhỏ mà biết ấy hơn con Lu rồi || đăng ký kênh xem video tiếp nhé

…………….xem thêm ở nhận xét……………
Trich Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (KVLT 11)Tập 291/49’50’00-1’01’12’30
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Vạn Chơn
Biên tập: Minh Tâm
Thời gian: 19.02.2011
Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện_Úc Châu