Kỹ thuật nuôi cua trong hộp , bảng Quyền của NVD YouTube.Các bạn xem xong clip này, là kỹ thuật các bạn tăng lên liền, dù 10000 lần thất bại mình dẫn làm, mình làm đến khi thất bại sợ mình luôn, chứ mình không bao …

Xem thêm  (Fiml allkook): con nuôi của quỷ satan [ep11]