Phân biệt posts và pages, category và tags trong WordPressKhi nào dùng Post khi nào dùng page page. Category, tag khác nhau chỗ nào. Cách sử dụng ra sao, mình sẽ hướng dẫn phân biệt, so sanh trong video này.

Xem thêm  Chicken dance vui nhộn ở lớp học CSS Đánh thức tiềm năng1