TỰ HỌC TIẾNG PHÁP Bài 1 BIENVENUE (3)TỰ HỌC TIẾNG PHÁP theo giáo trình LE NOUVEAU TAXI – Bài 1 BIENVENUE (3) 1/ Chào hỏi 2/ động từ Être, s’appelle, danh từ giống đực và giống cái, từ để …

Xem thêm  Du học Pháp học tiếng Pháp tại Pháp