Tụng kinh, cầu siêu bằng tiếng Việt, vong linh người nước ngoài có hiểu và siêu thoát được không“➡️ Lợi ích cho cả kẻ còn và người mất – phẩm 7.1 | Kinh Địa Tạng giảng giải: Một người sau khi chết, nếu bị đọa làm vong …

Xem thêm  Tổng hợp những bài hát tiếng Pháp Hay Nhất Mọi Thời Đại